phase lag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase lag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase lag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase lag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase lag

  * kỹ thuật

  độ dịch chuyển pha

  độ lệch pha

  độ trễ pha

  sự chậm pha

  sự lệch pha

  sự trễ pha