phase retard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase retard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase retard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase retard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase retard

    * kỹ thuật

    trễ pha