phase adapter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase adapter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase adapter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase adapter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase adapter

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ điều hợp pha