phase-locked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase-locked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase-locked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase-locked.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase-locked

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa pha