phase meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase meter

    * kỹ thuật

    pha kế