phase loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase loss

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự suy giảm pha