phase rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase rule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase rule

    * kỹ thuật

    quy tắc pha