phase lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase lock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase lock

    * kỹ thuật

    sự đóng pha

    sự khóa pha