phase slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase slip

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    trượt pha