phase hunting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase hunting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase hunting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase hunting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase hunting

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hàm pha