phase diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • phase diagram

  * kỹ thuật

  biểu đồ pha

  biểu đồ trạng thái

  đồ thị cân bằng pha

  giản đồ pha

  sơ đồ pha

  xây dựng:

  biểu đồ cân bằng pha

  giao thông & vận tải:

  giản đồ định pha

  điện lạnh:

  giản đồ thành phần