phase conversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phase conversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phase conversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phase conversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phase conversion

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chuyển đổi pha