periodic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic.

Từ điển Anh Việt

 • periodic

  /,piəri'ɔdik/

  * tính từ ((cũng) periodical)

  (thuộc) chu kỳ

  periodic motion: chuyển động chu kỳ

  định kỳ, thường kỳ

  tuần hoàn

  periodic law: định luật tuần hoàn

  periodic table: bảng tuần hoàn nguyên tố Men-đe-lê-ép

  * tính từ

  văn hoa bóng bảy

  (hoá học) Periođic

  periodic acid: axit periođic

 • periodic

  tuần hoàn . in the mean (giải tích) tuần hoàn trung bình

  almost p. hầu tuần hoàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • periodic

  * kỹ thuật

  chu kỳ

  có chu kỳ

  xây dựng:

  định kỳ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • periodic

  happening or recurring at regular intervals

  the periodic appearance of the seventeen-year locust

  Synonyms: periodical

  Antonyms: aperiodic

  recurring or reappearing from time to time

  periodic feelings of anxiety

  Synonyms: occasional