periodic reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic reaction

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phản ứng chu kỳ