periodic tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic tone

    * kỹ thuật

    vật lý:

    âm thanh tuần hoàn