periodic function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic function

    * kỹ thuật

    hàm tuần hoàn