periodic comet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic comet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic comet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic comet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic comet

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sao chổi tuần hoàn