periodic law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic law

    * kỹ thuật

    định luật tuần hoàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • periodic law

    (chemistry) the principle that chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers

    Synonyms: Mendeleev's law