periodic insanity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic insanity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic insanity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic insanity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic insanity

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh tâm thần chu kỳ