periodicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodicity.

Từ điển Anh Việt

 • periodicity

  /,piəri'disiti/

  * danh từ

  tính chu kỳ

  tính định kỳ, tính thường kỳ

  tính tuần hoàn

 • periodicity

  tính chu kỳ, tính tuần hoàn

  hidden p. tính chu kỳ ẩn

  latent p. (thống kê) tính chu kỳ ẩn

  spurious p. (thống kê) tính tuần hoàn giả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • periodicity

  * kỹ thuật

  sự tuần hoàn

  y học:

  tính chu kỳ

  tính tuần hoàn

  điện tử & viễn thông:

  tính có chu kỳ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • periodicity

  Similar:

  cyclicity: the quality of recurring at regular intervals