periodic method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic method

    * kinh tế

    phương pháp định kỳ