periodical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodical.

Từ điển Anh Việt

 • periodical

  /,piəri'ɔdikəl/

  * tính từ ((cũng) periodic)

  (thuộc) chu kỳ

  periodical motion: chuyển động chu kỳ

  định kỳ, thường kỳ

  tuần hoàn

  periodical law: định luật tuần hoàn

  periodical table: bảng tuần hoàn nguyên tố Men-đe-lê-ép

  * tính từ

  xuất bản định kỳ (báo, tạp chí...)

  * danh từ

  tạo chí xuất bản định kỳ

 • periodical

  có chu kỳ, đều // báo chí xuất bản có định kỳ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • periodical

  * kinh tế

  ấn phẩm định kỳ

  báo, tạp chí xuất bản định kỳ

  có định kỳ

  sách báo định kỳ

  theo chu kỳ

  * kỹ thuật

  có chu kỳ

  đều

  toán & tin:

  có chu kỳ, đều

  tạp chí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • periodical

  a publication that appears at fixed intervals

  Similar:

  periodic: happening or recurring at regular intervals

  the periodic appearance of the seventeen-year locust

  Antonyms: aperiodic