periodic line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic line

    * kỹ thuật

    đường truyền tuần hoàn