periodic wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic wave

    * kỹ thuật

    sóng tuần hoàn