periodic decimal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

periodic decimal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm periodic decimal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của periodic decimal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • periodic decimal

    * kỹ thuật

    số thập phân tuần hoàn