one time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one time.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • one time

    Similar:

    once: on one occasion

    once I ran into her

    Synonyms: in one case

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).