one-star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-star.

Từ điển Anh Việt

  • one-star

    * tính từ

    hạng một sao (thấp nhất trong thứ bậc khách sạn gồm năm bậc)