one-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-man.

Từ điển Anh Việt

 • one-man

  /'wʌnmæn/

  * tính từ

  chỉ có một người, chỉ cần một người; do một người điều khiển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • one-man

  designed for or restricted to a single person

  a one-man show

  a one-person tent

  Sarah Silverman's hilarious one-woman show

  Synonyms: one-person, one-woman