one-horse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-horse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-horse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-horse.

Từ điển Anh Việt

 • one-horse

  /'wʌn'hɔ:s/ (one-horsed) /'wʌn'hɔ:st/

  horsed) /'wʌn'hɔ:st/

  * tính từ

  một ngựa, do một ngựa kéo

  (từ lóng) nghèo nàn, tình trạng bị nghèo nàn; tầm thường, thấp kém

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • one-horse

  Similar:

  jerkwater: small and remote and insignificant

  a jerkwater college

  passed a series of poky little one-horse towns

  Synonyms: pokey, poky