one-time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-time.

Từ điển Anh Việt

  • one-time

    /'wʌntaim/

    * tính từ

    cựu, nguyên là, trước là, trước đây, xưa

Từ điển Anh Anh - Wordnet