one-spot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-spot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-spot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-spot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • one-spot

    a domino or die whose upward face shows one pip

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).