golden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden.

Từ điển Anh Việt

 • golden

  /'gouldən/

  * tính từ

  bằng vàng

  có vàng, nhiều vàng

  có màu vàng

  golden hair: tóc màu vàng

  quý giá, quý báu, quý như vàng

  a golden opportunity: một dịp quý báu

  golden remedy: thuốc quý, thuốc thánh

  thịnh vượng; hạnh phúc

  the golden age: thời đại hoàng kim

  the Golden City

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thành phố Xan-Fran-xit-co

  the golden mean

  (xem) mean

  golden opinions

  sự tôn trọng

  the golden rule

  (kinh thánh) quy tắc đối với người khác phải như nình muốn người ta đối với mình

  the Golden State

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bang Ca-li-fo-ni

  golden wedding

  (xem) wedding

  to worship the golden ccalf

  (xem) calf

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • golden

  marked by peace and prosperity

  a golden era

  the halcyon days of the clipper trade

  Synonyms: halcyon, prosperous

  suggestive of gold

  a golden voice

  presaging or likely to bring good luck

  a favorable time to ask for a raise

  lucky stars

  a prosperous moment to make a decision

  Synonyms: favorable, favourable, lucky, prosperous

  Similar:

  aureate: having the deep slightly brownish color of gold

  long aureate (or golden) hair

  a gold carpet

  Synonyms: gilded, gilt, gold

  gold: made from or covered with gold

  gold coins

  the gold dome of the Capitol

  the golden calf

  gilded icons

  Synonyms: gilded

  fortunate: supremely favored

  golden lads and girls all must / like chimney sweepers come to dust