golden algae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden algae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden algae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden algae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden algae

    algae having the pigments chlorophyll and carotene and xanthophyll

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).