golden club nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden club nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden club giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden club.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden club

    aquatic plant of the southeastern United States having blue-green leaves and a spadix resembling a club covered with tiny yellow flowers

    Synonyms: Orontium aquaticum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).