golden fleece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

golden fleece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm golden fleece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của golden fleece.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • golden fleece

    in Greek mythology, a fleece of gold owned by the king of Colchis and guarded in a sacred grove by a dragon; recovered by Jason and the Argonauts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).