aureate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aureate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aureate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aureate.

Từ điển Anh Việt

 • aureate

  /ɔ':riit/

  * tính từ

  vàng ánh, màu vàng

  rực rỡ, chói lọi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aureate

  elaborately or excessively ornamented

  flamboyant handwriting

  the senator's florid speech

  Synonyms: florid, flamboyant

  having the deep slightly brownish color of gold

  long aureate (or golden) hair

  a gold carpet

  Synonyms: gilded, gilt, gold, golden