gilt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gilt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gilt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gilt.

Từ điển Anh Việt

 • gilt

  /gilt/

  * danh từ

  lợn cái con

  sự mạ vàng

  to take the gilt off the gingerbread

  cạo bỏ nước sơn hào nhoáng, vứt bỏ những cái tô điểm bề ngoài

  * tính từ

  mạ vàng, thiếp vàng

  * thời quá khứ & động tính từ quá khứ của gild

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gilt

  * kinh tế

  lợn cái non

  * kỹ thuật

  lớp mạ vàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gilt

  a coating of gold or of something that looks like gold

  Synonyms: gilding

  Similar:

  gild: decorate with, or as if with, gold leaf or liquid gold

  Synonyms: begild, engild

  aureate: having the deep slightly brownish color of gold

  long aureate (or golden) hair

  a gold carpet

  Synonyms: gilded, gold, golden