gilding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gilding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gilding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gilding.

Từ điển Anh Việt

 • gilding

  /'gildiɳ/

  * danh từ

  vàng mạ

  sự mạ vàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gilding

  * kỹ thuật

  mạ vàng

  sự dát vàng

  sự mạ vàng

  điện:

  việc mạ vàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gilding

  Similar:

  gilt: a coating of gold or of something that looks like gold

  gild: decorate with, or as if with, gold leaf or liquid gold

  Synonyms: begild, engild