cover (over pipe) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cover (over pipe) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cover (over pipe) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cover (over pipe).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cover (over pipe)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vành ống