cover-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cover-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cover-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cover-up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cover-up

    concealment that attempts to prevent something scandalous from becoming public

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).