coverer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coverer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coverer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coverer.

Từ điển Anh Việt

  • coverer

    xem cover