coverless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coverless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coverless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coverless.

Từ điển Anh Việt

  • coverless

    xem cover