cover-slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cover-slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cover-slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cover-slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cover-slip

    * kỹ thuật

    y học:

    kính đậy