cover-joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cover-joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cover-joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cover-joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cover-joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản phủ mối nối