china wood oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china wood oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china wood oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china wood oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china wood oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu đậu nành