china insurance clauses nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china insurance clauses nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china insurance clauses giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china insurance clauses.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china insurance clauses

    * kinh tế

    điều khoản bảo hiểm Trung Quốc (năm 1972)