china decoration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china decoration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china decoration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china decoration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china decoration

    * kỹ thuật

    sự trang trí đồ sứ