china bore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china bore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china bore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china bore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china bore

    * kỹ thuật

    mũi khoan sứ