china ornamentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china ornamentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china ornamentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china ornamentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china ornamentation

    * kỹ thuật

    sự trang trí sứ