china clay washing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

china clay washing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm china clay washing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của china clay washing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • china clay washing

    * kỹ thuật

    sự đãi cao lanh